0
0

GDPR

Pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek www.olejnicka.cz, při vyplnění vaší objednávky a uzavření smlouvy či při jejím následném plnění nám poskytujete některé své osobní údaje. Jelikož k ochraně vašich osobních údajů přistupujeme svědomitě a jejich řádnému zpracování věnujeme patřičnou pozornost, zpracovali jsme pro vás tato Pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“).
Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a dále také v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, na základě, jakého právního důvodu tyto údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, zda a komu je můžeme předávat a v neposlední řadě jaká máte v důsledku zpracování vašich osobních údajů práva.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MADOIL s.r.o., IČO: 65276515, se sídlem Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 23498 (dále jen „my“ ve všech tvarech). Jsme také provozovatelem webových stránek www.olejnicka.cz (dále jen „web“, „webové stránky“ apod).

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobními údaji ve smyslu výše zmíněného Nařízení č. 2016/679 jsou veškeré informace o člověku, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat.

Zpracováváme pouze takové údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší objednávkou a uzavřenou smlouvou, při vzájemné komunikaci nebo v souvislosti s vaší aktivitou na našich webových stránkách.
Konkrétně zpracováváme následující osobní údaje: identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud nakupujete zboží jako podnikatel;

 1. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e‑mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa;
 2. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží, které jste si objednali, způsobu doručení a platby, včetně čísla platebního účtu, a údaje o případných reklamacích;
 3. údaje o vašem chování na webu bez ohledu na zařízení, z něhož náš web navštívíte, zejména informace zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte včetně IP adresy a z ní odvozené polohy, a také údaje získané ze souborů cookies.

Navštívíte-li náš web, můžeme o vás shromažďovat některé údaje i automaticky, a to například IP adresu, datum a čas přístupu na naše webové stránky, informace o vašem operačním systému a platformě, druhu zařízení, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte, nebo informaci o tom, které produkty jste si prohlíželi či vyhledávali.
Cookie je malý textový soubor, který si při prohlížení webových stránek ukládá nebo načítá váš webový prohlížeč na pevný disk vašeho zařízení, přičemž soubory cookies také zabezpečují a zrychlují vaši práci s webovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference. Některé cookies se vymažou, jakmile zavřete okno internetového prohlížeče, a naopak jiné cookies si zařízení pamatuje po danou dobu a aktivují se vždy, když znovu navštívíte webovou stránku. Soubory cookies jsou na našem webu využívány zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb, které vám tímto prostřednictvím poskytujeme.
Pokud nám poskytnete osobní údaje třetí osoby (typicky údaje o kontaktní osobě), je vaší povinností o této skutečnosti informovat dotčenou osobu a zajistit, aby byla seznámena s obsahem těchto Pravidel.

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

Identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách zpracováváme zejména za účelem vyřízení vaší objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy, kterou jste s námi na základě vaší závazné objednávky prostřednictvím našich webových stránek uzavřeli. Tyto údaje budeme užívat především v souvislosti s vyřízením vaší objednávky včetně platby a dodání zboží, pro společnou komunikaci (například zasílání potvrzení či informativních zpráv o objednávce) včetně zákaznické podpory a vyřizování reklamací, a stejně tak v souvislosti s plněním vašich povinností, které vám ze smlouvy vyplývají.
Dále jsme oprávněni zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našich oprávněných zájmů. Za oprávněné považujeme zejména naše zájmy na oboustranném plnění uzavřené smlouvy, potřeby naší vnitřní evidence a kontroly a ochrany našich práv a nároků. Z tohoto právního důvodu vám dále můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy v souvislosti s vašimi objednávkami a dále zpracovávat nezbytné a preferenční cookies.
Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Na základě vašeho souhlasu shromažďujeme statistické a marketingové cookies, a dále elektronické kontaktní údaje k zasílání obchodních sdělení. Využijete-li možnosti přidat ke zboží, které jste u nás zakoupili, vaši recenzi, udělujete nám okamžikem jejího zveřejnění hodnocení svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním vašich údajů o jménu a příjmení.
V případě, že s námi uzavřete smlouvu o dodání zboží, můžeme vám v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost zasílat obchodní sdělení o námi prodávaném zboží na váš elektronický kontakt, který nám v rámci své objednávky sdělíte, i bez toho, abyste nám předem udělili váš souhlas. Zasílání těchto obchodních sdělení nám však vždy můžete zakázat, a to prostřednictvím linku (elektronického odkazu) obsaženého v každém našem obchodním sdělení (e-mailu), které obdržíte, nebo kdykoliv předtím či potom prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů (písemně, e‑mailem nebo telefonicky).
Údaje o vašem chování na webu, s výjimkou nezbytných cookies a preferenční cookies, zpracováváme výlučně na základě vašeho souhlasu vyjádřeného ve vyskakujícím okně umístěném na webových stránkách, jehož prostřednictvím můžete udělit nebo odmítnout souhlas s ukládáním cookies ve vašem zařízení a zpracováním některých údajů získaných prostřednictvím cookies. Váš souhlas můžete posléze stejným způsobem odvolat.
Na základě funkce a účelu, k nimž jsou používány, dělíme soubory cookies na:

 1. Nezbytné a preferenční cookies: Jedná se o nutné konfigurační a technické údaje, které potřebujeme, aby náš web správně fungoval. Bez těchto souborů cookies bychom nemohli web správně provozovat, a proto není možné je zakázat ani vymazat (jejich shromažďování není vázáno na váš souhlas, nýbrž je zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu).
 2. Statistické cookies: Díky těmto souborům cookies, které zpracováváme s vaším výslovným souhlasem, můžeme měřit výkonnost našich webových stránek a online kampaní. Na základě získaných dat náš web a služby dále vylepšujeme, aby bylo jeho užívání co nejpříjemnější.
 3. Marketingové cookies: Pomocí těchto souborů cookies, které opět zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem, můžeme lépe cílit marketingové kampaně a měřit pak jejich výkonnost. Informace získané prostřednictvím marketingových cookies nám pomáhají k tomu, abychom vám zasílali reklamy, které se budou maximálně blížit vašim preferencím.

Některé osobní údaje mohou být zpracovávány i v souvislosti s plněním právních povinností, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů, například ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dalších. Z tohoto právního důvodu zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, a především údaje o vašich objednávkách, resp. společně uzavřených smlouvách.

Kdo bude s vašimi osobními údaji disponovat

Zpracovávat vámi poskytnuté údaje budeme pouze my jako příslušný správce osobních údajů. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Zejména z důvodu zabezpečení vyššího stupně ochrany nebudeme předávat vaše osobní údaje žádným třetím stranám mimo Evropskou unii, čímž podstatně snižujeme riziko jejich ztráty či zneužití.
V některých případech je však nezbytné, abychom vaše osobní údaje poskytli třetím subjektům:

 1. vámi zvoleným dopravcům, kteří vám doručí vámi zakoupené zboží;
 2. partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou;
 3. poskytovatelům služeb zjišťování spokojenosti zákazníků a hodnocení zboží prostřednictvím on-line portálů, například Heureka.cz nebo Zboží.cz;
 4. Cookies – Google, Facebook, Ecomail, Seznam.cz.

V krajních případech nám však může vzniknout povinnost vaše údaje předat orgánům veřejné moci, nebo k jejich předání budeme muset přistoupit v souvislosti s ochranou našich práv (např. našemu daňovému poradci, auditorovi či advokátovi). 

Zabezpečení osobních údajů

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou, a proto jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, abychom zamezili neoprávněnému přístupu a jejich zneužití. Snažíme se využívat bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují adekvátní zabezpečení a tato aktualizovat. Přijali jsme příslušná technická opatření k zabezpečení jak datových úložišť, tak i úložišť údajů poskytnutých v jiné podobě. K zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Předně budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání závazku ze smlouvy, a dále nejméně po dobu trvání promlčecí doby (zpravidla 3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu až do pravomocného skončení příslušného řízení.
V případě zpracování osobních údajů z důvodu plnění právních povinností budou osobní údaje zpracovány po zákonem stanovenou dobu, která může činit až 10 let.
Osobní údaje zpracovávané s vaším souhlasem budou zpracovávány pouze po dobu trvání vašeho souhlasu. V takovém případě přestaneme ty osobní údaje, ohledně kterých byl souhlas odvolán, k určeným účelům zpracovávat, ledaže je budeme oprávněni nebo povinni dále zpracovávat z důvodu plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Údaje o vašem chování na webu zpracováváme nejvýše po dobu 30 dnů.
Budeme průběžně vyhodnocovat, zda poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro některý z účelů, pro který byly zpracovány, a pokud nikoliv, příslušné osobní údaje smažeme.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup
Máte právo být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, z jakého důvodu a k jakému účelu, jakým způsobem vaše osobní údaje získáváme, jak dlouho je budeme uchovávat, zda a komu je případně předáváme a zda a kdo je mimo nás zpracovává. Kromě toho máte právo být seznámeni s vašimi právy, která vám v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů náleží. Veškeré tyto informace naleznete v těchto Pravidlech.

Pokud by vám něco z těchto Pravidel nebylo zřejmé a potřebovali byste bližší vysvětlení, můžete nás požádat o potvrzení, zda a jaké osobní údaje o vás zpracováváme a máte právo získat přístup k nim. Kromě toho nás můžete požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu
Zjistíte-li, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, můžete nás kontaktovat s žádostí o jejich opravu.
Upozorňujeme, že je i ve vašem zájmu udržovat zpracovávané údaje aktuální, aby vzájemné plnění smluvních povinností probíhalo bez komplikací. Proto si vás dovolujeme požádat, abyste nás při jakékoliv změně těchto údajů (zejména kontaktních údajů) neprodleně kontaktovali.

Právo na výmaz
Máte právo nás požádat, abychom zpracovávané osobní údaje o vaší osobě vymazali, pokud je splněna některá z těchto podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které je zpracováváme,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud údaje byly zpracovány na základě souhlasu a zároveň není dán jiný důvod k jejich dalšímu zpracování),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů a shledáme, že neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
 • osobní údaje musí být vymazány na základě povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy,
 • jedná se o údaje osob mladších 16 let.

V případě splnění všech zákonných předpokladů vaše osobní údaje vymažeme bez zbytečného odkladu.
Mějte však prosím na paměti, že i když půjde o jeden z výše uvedených důvodů, neznamená to, že v každém případě ihned smažeme všechny vaše osobní údaje nebo zničíme veškeré dokumenty, které je obsahují. Právo na výmaz se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo k ochraně našich práv a nároků.

Právo na omezení zpracování
Vedle práva na výmaz máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, a to, pokud i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, ii) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, iii) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které je zpracováváme, ale potřebujete je vy k ochraně vašich práv a nároků, a iv) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů.
Právo na omezení Vám zaručí, že v uvedených případech nebudou vaše osobní údaje po určitou dobu předmětem žádného dalšího zpracování.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci údajů nebo nás požádat o jejich předání, je-li to technicky možné.

Právo vznést námitku proti zpracování
V případě osobních údajů, které zpracováváme na základě právního důvodu spočívajícím v oprávněném zájmu, máte právo vznést námitku proti jejich zpracování. Uplatníte-li tuto námitku důvodně a na naší straně nebude žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, nebudeme dále vaše osobní údaje zpracovávat.

Právo podat stížnost
Domníváte-li se, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými právními předpisy nebo chcete využít některé z vašich shora popsaných práv, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: info@olejnicka.cz, písemně na adrese: Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav, nebo telefonicky na telefonním čísle 603 525 959. Rádi s vámi vše probereme a bez průtahů a komplikací vyřešíme.

Tímto však není dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo tato Pravidla v budoucnu měnit. V takovém případě vám nové znění Pravidel bude k dispozici na našich webových stránkách.
Tato Pravidla jsou účinná od 1. 3. 2024 a jsou vám k dispozici elektronicky na www.olejnicka.cz.

Pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (PDF)

 

www.olejnicka.cz

VISAMasterCardPayPalMaestroCCSApplePayCirrusGooglePay

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
Filtrování
Aplikovat filtry
 
Váš nákup

Váš nákupní košík je prázdný.

Vyberte si produkty z našeho katalogu a dokončete objednávku.

< Zpět do e-shopu
Vyprázdnit košík