0
0

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod olejnicka.cz

ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

společnosti MADOIL s.r.o., IČO: 65276515, se sídlem Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 23498 (dále jen „prodávající“).

Čl. I.
Základní ustanovení

 1. Prodávající je podnikající právnickou osobou, která je zároveň provozovatelem internetového obchodu olejnička.cz na webových stránkách www.olejnicka.cz (dále jen „web“, „webové stránky“, „e‑shop“ apod.), jejichž prostřednictvím inzeruje a prodává výrobky, zejména oleje a maziva (dále jen „zboží“).
 2. Kupujícím (zákazníkem) je buď fyzická osoba, která s prodávajícím neuzavírá smlouvu o koupi zboží prostřednictvím e-shopu v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), nebo osoba odlišná od spotřebitele (dále jen „podnikatel“). Podnikatel a spotřebitel dále společně jen jako „Kupující“.
 3. Smluvními stranami jsou společně prodávající a kupující (dále jen „smluvní strany“).
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod olejnička.cz (dále jen „obchodní podmínky“) upravují základní práva a povinnosti smluvních stran při koupi zboží na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu (dále jen „kupní smlouva“). Ujednání odchylující se od ustanovení těchto obchodních podmínek, které je možné sjednat v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Práva a povinnosti výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy.
 6. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla ochrany OÚ“) a Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“), které jsou přístupné z uvedených odkazů nebo na webových stránkách. Kupující okamžikem vytvoření závazné objednávky zboží (kliknutím na tlačítko odeslat objednávku) vyslovuje souhlas se zněním těchto obchodních podmínek včetně všech jejich nedílných součástí a potvrzuje, že se s nimi řádně a v plném rozsahu seznámil.

Čl. II.
Uzavření kupní smlouvy

 1. Vystavení zboží na internetových stránkách e-shopu má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou a ani závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Závazná nabídka je vytvořena až okamžikem, kdy kupující odešle objednávku (klikne na tlačítko odeslat objednávku či jinak označené tlačítko určené k dokončení objednávky) na zboží prostřednictvím e-shopu.
 2. Od okamžiku vytvoření závazné objednávky kupujícím nelze objednávku jednostranně upravit. Kupující a prodávající se však mohou na následné změně objednávky dohodnout.
 3. V návaznosti na vytvoření objednávky obdrží kupující e-mail, kterým prodávající potvrdí přijetí objednávky. Tento e-mail má pouze informativní charakter a jeho prostřednictvím prodávající pouze potvrzuje, že objednávku kupujícího eviduje, přičemž se nejedná o akceptaci nabídky kupujícího a jeho odesláním nedochází k uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající potvrdí e-mailem kupujícímu, že započal se zpracováním jeho závazné objednávky. Toto potvrzení bude kupujícímu odesláno na e-mail, který kupující sdělí prodávajícímu v rámci své objednávky. Pokud kupující v rámci objednávky zvolí možnost okamžité platby kartou online, dochází k uzavření kupní smlouvy již okamžikem zaplacení kupní ceny; neuhradí-li kupující kupní cenu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky, je prodávající oprávněn jeho objednávku bez dalšího vyřadit ze své evidence a tuto již dále nezpracovávat.
 5. Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat objednané zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva k němu a kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu zboží a toto zboží po jeho doručení řádně převzít.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, jestliže (a) kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou zřejmým omylem v důsledku chyby interního informačního systému e‑shopu (včetně situace, kdy se cena u zboží nezobrazí vůbec), (b) se zboží již nevyrábí či nedodává, (c) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo (d) zboží není k dispozici v důsledku nedodání zboží nebo nemožnosti dodání zboží na straně dodavatele, tj. není-li dostupnost zboží způsobena přímo prodávajícím.
 7. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce prodávající zašle kupujícímu na e-mail, který kupující sdělí prodávajícímu v rámci své objednávky. Pakliže kupující již zaplatil kupní cenu či její část, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet, z něhož došlo k jejímu zaplacení, nebo který kupující za tímto účelem prodávajícímu sdělí, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy prodávající zašle kupujícímu oznámení o odstoupení od smlouvy.
 8. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do jeho úplného zaplacení, pročež vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až okamžikem uhrazení celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně okamžikem, kdy kupující odmítne zboží převzít.

Čl. III.
Kupní cena a její úhrada

 1. S celkovou cenou za nákup a dodání zboží je kupující seznámen před odesláním závazné objednávky prostřednictvím nákupního košíku v e-shopu. Tato cena se sestává z kupní ceny zboží, nákladů na přepravu zboží a případného poplatku spojeného se zaplacením zboží (je-li účtován). Veškeré ceny jsou uváděny včetně všech daní.
 2. S jednotlivými možnostmi způsobu úhrady kupní ceny se lze seznámit na tomto odkazu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit před předáním zboží totožnost příjemce zboží, a to i prostřednictvím přepravce, kterého si za účelem doručení zboží kupující v rámci objednávky zvolí. Zvolí-li kupující způsob úhrady kupní ceny na dobírku, je povinen zboží zaplatit předem před převzetím zboží a odepře-li provést tuto úhradu, zboží mu nebude předáno.
 4. Prodávající je povinen k objednanému zboží vystavit fakturu – daňový doklad, obsahující veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů, a to nejpozději do 15 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu. Fakturu prodávající zašle kupujícímu na e-mail, který kupující sdělí prodávajícímu v rámci své objednávky, nebo v listinné podobě společně se zbožím, s čímž kupující výslovně souhlasí.
 5. Jestliže se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny či jakékoliv její části delšího než 3 pracovní dny, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit; odst. 7) čl. II. těchto obchodních podmínek se použije obdobně.
 6. Jestliže se kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako podnikatel, dostane do prodlení s úhradou kupní ceny zboží či jakékoliv její části, byť i jen o jediný den, má prodávající vedle práva na odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce také právo požadovat po podnikateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy podnikatel bude k její úhradě prodávajícím vyzván.
 7. Veškeré případné plošně poskytované slevy zboží jsou uvedeny přímo v záložce jednotlivého zboží na e-shopu a poskytnutá sleva se automaticky projeví v konečné kupní ceně v rámci nákupního košíku ještě před odesláním objednávky. O slevě zboží bude kupující informován v rozhraní webu, a to zpravidla uvedením přeškrtnuté původní (vyšší ceny) a stávající (nižší) ceny po slevě. Původní cena, která bude v rozhraní zobrazena zpravidla jako přeškrtnutá, znamená nejnižší cenu, za níž prodávající předmětné zboží na svém e-shopu nabízel k prodeji v posledních 30 dnech před zlevněním. Pří postupném snižování ceny lze jako původní cenu označit cenu zboží před prvním zlevněním, avšak tento údaj o původní ceně nesmí být starší než 90 dní.

Čl. IV.
Dodání zboží

 1. Veškeré zboží bude kupujícímu dodáváno prostřednictvím přepravce, kterého si kupující zvolí, nebo osobně v provozovně prodávajícího.
 2. S jednotlivými možnostmi způsobu doručení zboží a jejich cenami se lze seznámit na tomto odkazu.
 3. U každého zboží je v e-shopu uvedena jeho skladová dostupnost. Je-li zboží skladem, je zpravidla expedováno do dvou pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží bude kupujícímu dodáno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Konkrétní termín dodání zboží závisí na logistických možnostech zvoleného přepravce a/nebo prodávajícího. Prodávající neodpovídá kupujícímu za prodlení v případě, že zboží nebude možné dodat včas v důsledku zásahu vyšší moci (za zásah vyšší moci je považován i výpadek v dodavatelském řetězci nebo porucha e‑shopu či informačního systému prodávajícího k evidenci a vyřizování objednávek).
 4. O předpokládaném termínu dodání zboží a souvisejících informacích bude kupující předem informován prostřednictvím e‑mailové adresy či dalších kontaktních údajů, které v rámci objednávky prodávajícímu sdělí. Předpokládaný termín dodání zboží může být posléze změněn, zejména z důvodů na straně přepravce, přičemž o těchto případných změnách bude kupující včas informován.
 5. Kupující je povinen zboží převzít a v případě, že si zvolil možnost platby na dobírku, před převzetím uhradit celou kupní cenu. Pokud kupující odepře převzetí zboží a/nebo zaplacení kupní ceny na dobírku, přechází tímto okamžikem na kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat zaplacení nákladů na uskladnění zboží v obvyklé výši v daném místě a čase, a to až do okamžiku jeho převzetí kupujícím nebo odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy.
 6. Jestliže je balík (zásilka), v němž je zboží kupujícímu doručováno, zjevně poškozený, má kupující právo zboží bez sankcí nepřevzít; odepření převzetí zboží s uvedením důvodu musí na případnou žádost přepravce kupující potvrdit. Kupující však nemá právo odepřít převzetí zboží v případě, kdy je balík poškozen jen nepatrně (v důsledku běžné manipulace a přepravy) a nelze předpokládat jakékoliv poškození zboží. V každém případě, převezme-li kupující zboží v, byť i jen nepatrně poškozeném balíku, je povinen s přepravcem o této skutečnosti sepsat protokol, v němž bude zaznamenán jeho stav. Odepře-li přepravce sepis takového protokolu, je vždy kupující oprávněn zboží nepřevzít; pokud jej však převezme, je povinen neprodleně zachytit stav balíku ve vizuálně vnímatelné podobě, např. fotografie či video, a spolu s popisem poškození balíku je zaslat prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po převzetí zboží prostřednictvím e‑mailové adresy: podpora@olejnicka.cz.
 7. Za kupujícího může zboží převzít i jím pověřená osoba. Prodávající není povinen ověřovat, zda a za jakých podmínek tato osoba byla k převzetí zboží kupujícím pověřena, přičemž za řádné převzetí zboží (přímo nebo prostřednictvím jiné osoby) odpovídá vždy kupující.

Čl. V.
Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem prostřednictvím e‑shopu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím či jím pověřenou osobou, a to i bez udání důvodu. Toto právo náleží i kupujícímu – podnikateli.
 2. Kupující nemá právo od smlouvy odstoupit v případě, že se jedná o zboží, které bylo dodáno v zapečetěném obalu (s pečetí na víčku) a kupující tuto pečeť porušil či odstranil.
 3. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit zejména prostřednictvím vzorového formuláře dostupného z webových stránek, který vyplní a doručí na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu: info@olejnicka.cz. Alternativně může kupující od kupní smlouvy odstoupit na základě jednoznačného prohlášení, z něhož bude bez pochybností vyplývat úmysl kupujícího od konkrétní kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, které prodávajícímu doručí způsobem dle předchozí věty. Písemné odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat v rámci jednoho balíku společně s vráceným zbožím.
 4. Využije-li kupující svého práva od kupní smlouvy odstoupit, je povinen vrátit prodávajícímu předmětné zboží zpravidla souběžně nebo ihned po odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od tohoto okamžiku. Zboží lze zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo je lze vrátit osobně v provozovně prodávajícího. Podrobnosti k postupu při vracení zboží lze nalézt na tomto odkazu. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno zabalené v původním obalu.
 5. Náklady spojené s doručením odstoupení od kupní smlouvy a vrácením zboží prodávajícímu hradí v plné výši kupující.
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího; to neplatí, jedná-li se o nakládání se zbožím, které je nezbytné k tomu, aby se kupující seznámil s obsahem dodaného balíku a se zbožím. V případě vrácení zboží, které je poškozené, poničené nebo zjevně používané, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody na zboží v rozsahu snížení hodnoty zboží. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.
 7. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu zboží včetně nákladů souvisejících s dodáním zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po odstoupení od kupní smlouvy. Kupující však nemá právo na vrácení peněžních prostředků dříve, než vrátí zboží prodávajícímu, nebo než alespoň prokáže, že zboží již odeslal zpět prodávajícímu. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako je prodávající od kupujícího přijal, ledaže kupující požádá o jiný způsob vrácení peněžních prostředků a tento jiný způsob nepovede ke vzniku dalších nákladů na straně prodávajícího.
 8. Spotřebitel dotčený nekalou obchodní praktikou ve smyslu § 4 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má, vedle práv stanovených OZ či těmito obchodními podmínkami, právo (i) od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nebo (ii) požadovat přiměřené snížení kupní ceny (slevu) v rozsahu odpovídajícímu povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky; spotřebitel však nemůže  od kupní smlouvy odstoupit, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět kupní smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

Čl. VI.
Jakost zboží

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak konkrétně ustanoveními § 1914 až § 1925, dále § 2099 až § 2117 a § 2158 až § 2174 OZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době, kdy kupující zboží převzal:
  a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  b) je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
  c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
  a dále prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností zboží:d) je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 1. Ustanovení odst. 2) tohoto článku se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 2. Projeví-li se vada zboží zakoupeného spotřebitelem v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, avšak pouze v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 3. Prodávající odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 4. Za vadu zboží se nepovažuje (a) vada zboží, o které byl kupující před uzavřením kupní smlouvy informován a pro kterou byla ujednána nižší kupní cena, (b) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (c) v případě použitého zboží jeho opotřebení odpovídající míře předchozího používání před převzetím zboží kupujícím, (d) vyplývá-li to z povahy zboží nebo se jedná o vlastnost zboží, nebo (e) vada zboží, kterou způsobil sám prodávající.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího sdělení s projevem vůle kupujícího uplatnit reklamaci zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 6. Na zboží je poskytována záruka za jakost jen na základě výslovného prohlášení prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo jej opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce (dále jen „záruka za jakost“). Záruka za jakost vznikne i výslovným prohlášením učiněným v reklamě dostupné v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Poskytne-li prodávající záruku za jakost, zpravidla vydá kupujícímu nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (tzv. záruční list). Za poskytnutí záruky za jakost se považuje i vyznačení záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti zboží na jeho obalu.
 7. Postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

Čl. VII.
Práva z vadného plnění

 1. Kupující je povinen si zboží podle možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (tj. po jeho převzetí) a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Zjevnou vadu zboží je kupující je povinen vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Skrytou vadu je kupující povinen vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující zjistil nebo při dostatečné péči zjistit mohl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy kupující zboží převzal. V případě reklamace vad u zboží, na něž prodávající poskytl záruku za jakost, musí být tyto vady reklamovány nejpozději do konce záruční doby.
 2. Neuplatní-li podnikatel vadu zboží u prodávajícího včas podle předchozího odstavce tohoto článku, soud mu právo z vadného plnění nepřizná, přičemž opožděnou reklamaci je prodávající oprávněn zamítnout. Totéž platí v případě vytknutí vady zboží zakoupeného jakýmkoliv kupujícím, který vytkne vadu zboží po uplynutí dvouleté objektivní lhůty nebo záruční doby.
 3. Je-li na obalu zboží vyznačeno datum spotřeby (trvanlivosti, životnosti), které uplyne dříve než 2 roky ode dne převzetí zboží kupujícím, je možné vady zboží vytknout pouze do data vyznačeného na obalu jako nejzazší datum spotřeby.
 4. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 5. Prodávající může odmítnout vadu zboží odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 • prodávající vadu zboží odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a odst. 2 OZ;
 • se vada zboží projeví opakovaně;
 • je vada zboží podstatným porušením smlouvy; nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada zboží nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle předchozích ustanovení tohoto článku, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží zpět, nebo co mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 2. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 3. Je-li kupujícím podnikatel, může se společně s prodávajícím dohodnout na omezení práv z vadného plnění oproti úpravě obsažené v tomto článku.

Čl. VIII.
Dotazy, stížnosti a možnost mimosoudního řešení sporu

 1. Veškeré dotazy či stížnosti může kupující zaslat prodávajícímu písemně na adresu Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav, elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: info@olejnicka.cz, případně může využít zákaznickou linku na tel. čísle +420 705 633 313, která je dostupná od pondělí do pátku od 7:00 – 16:30.
   
 2. V případě, že dojde mezi spotřebitelem a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 a který je možno kontaktovat také elektronicky na e‑mailové adrese: adr@coi.cz nebo na webových stránkách http://www.coi.cz/.
   
 3. V rámci Evropské unie může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, také u Evropské komise na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.   

Čl. IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Práva, povinnosti a zejména případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle platných a účinných právních předpisů České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní, s čímž kupující – podnikatel – výslovně souhlasí.
   
 2. Tyto obchodní podmínky včetně všech jejich nedílných součástí jsou uveřejněny na webových stránkách prodávajícího: www.olejnicka.cz, kde si je může kupující kdykoliv stáhnout v pdf. souboru do zařízení, z něhož web navštíví.
   
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky, včetně Pravidel ochrany OÚ reklamačního řádu, v budoucnu jednostranně aktualizovat a měnit. Aktuální i původní znění těchto dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách. Pro práva a povinnosti smluvních stran jsou však rozhodné obchodní podmínky platné a účinné ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
   
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 03. 2024.

Všeobecné obchodní podmínky (PDF)

www.olejnicka.cz

VISAMasterCardPayPalMaestroCCSApplePayCirrusGooglePay

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
Filtrování
Aplikovat filtry
 
Váš nákup

Váš nákupní košík je prázdný.

Vyberte si produkty z našeho katalogu a dokončete objednávku.

< Zpět do e-shopu
Vyprázdnit košík